Планові перевірки контролюючими органами: строки та підготовка

Встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19 з 12 березня 2020 року та його подальше продовження
на строки до 31 липня 2020 року внесли зміни у звичний розпорядок господарської
діяльності суб’єктами господарювання, виконання повноважень державними органами та
органами місцевого самоврядування, а також у взаємодію між приватним та публічним
сектором.
Нагальним є відновлення реалізації заходів державного нагляду (контролю) – планових та
позапланових перевірок. Суб’єкти господарювання можуть зацікавитись цим питанням,
зокрема, і для підготовки до перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших форм,
визначених законом, що безумовно повинні (і будуть) здійснюватись за умови дотримання
принципу невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб’єкта
господарювання. Можна зрозуміти і прагнення органів державного нагляду (контролю) із
відновлення державного нагляду (контролю), звичайно, в межах повноважень,
передбачених законом, та для уникнення будь-яких сумнівів для забезпечення інтересів
суспільства.
Тож виникає перше питання, коли розпочнуться планові перевірки?
Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року №533-IX,
проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів заборонено по
останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину. Згідно
постанови Кабінету міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500, дію карантину
продовжено до 31 липня 2020 року. Таким чином, за умови завершення карантину у
заплановану дату, проведення перевірок може відновитися з 01 серпня 2020 року.
З будь-якого правила є виняток, тому із заборони проведення планових перевірок
включено здійснення державного нагляду (контролю) (1) за діяльністю суб’єктів
господарювання, які віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику; (2)
у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін; та (3) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Враховуючи потенційне наближення завершення карантину набуває актуальності друге
питання, як підготуватися до перевірок?
Законодавче регулювання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року
№ 877-V (далі – «Закон про державний нагляд»), відповідно до якого перевіркою є одна
із форм здійснення заходів державного нагляду (контролю). Поряд із перевірками Законом
визначено такі форми державного контролю як ревізії, огляди, обстеження, але оскільки
Закон про державний нагляд не визначає особливостей зазначених заходів, в
подальшому будемо використовувати загальний термін «перевірки».

З метою дотримання методології підготовки і розподілу ресурсів для перевірки,
пропонуємо розподіл підготовки на такі стадії.
Стадія-1: Безпосередньо до перевірки
1.1. Проведення та кількості планових перевірок
Виходячи із принципів відкритості, прозорості, плановості державного нагляду (контролю),
органи державного контролю відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про державний нагляд
затверджують і оприлюднюють річні плани здійснення планових перевірок на своїх
офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інспекційного порталу
(https://inspections.gov.ua/) до 1 грудня року, що передує плановому. Тому першим кроком
має бути перевірка суб’єкта господарювання у річному плані здійснення планових
перевірок. Підприємство може бути включено до річних планів більш як одного
контролюючого органу, у такому разі перевірка вважається комплексною та повинна
здійснюватись одночасно декількома органами в один проміжок часу.
Суб’єкт господарювання може відмовитися від проведення комплексної перевірки шляхом
письмового звернення до Державної регуляторної служби України. У такому разі перевірка
такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного
нагляду (ч. 1 ст. 5 Закону про державний нагляд).
1.2. Періодичність та тривалість планових перевірок
Згідно ч. 2 ст. 5 Закону про державний нагляд, періодичність проведення планових
перевірок залежить від ступеня ризику підприємства. Так суб’єкти господарювання, що
віднесені до високого ступеня ризику можуть перевірятися не частіше 1 разу на 2 роки;
середнього – не частіше 1 разу на 3 роки; незначного – не частіше 1 разу на 5 років.
Тривалість перевірок, у свою чергу, залежить від розміру підприємства, зокрема,
тривалість перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-,
малого підприємництва – 5 робочих днів. Продовження строку планової перевірки не
допускається.
Сумарна тривалість усіх планових перевірок протягом календарного року щодо суб’єкта
господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих
днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 15 робочих днів.
1.3. Затверджений та оприлюднений уніфікований акт
Згідно ч. 15 ст. 4 Закону про державний нагляд, при здійсненні заходів державного
нагляду використовується виключно уніфіковані форми актів. Якщо контролюючим
органом не затверджено і не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфікована
форма акта, суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).
Стадія-2: Процедура перевірки
2.1. Повідомлення про планову перевірку

Суб’єкт господарювання повинен бути повідомлений про планову перевірку не пізніше 10
днів до дня початку перевірки. Повідомлення повинно містити: (1) дату початку та дату
закінчення здійснення планового заходу; (2) дані суб’єкта господарювання щодо
діяльності якого здійснюється захід; (3) найменування органу державного нагляду
(контролю). Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою
електронного зв’язку або вручається особисто під розписку.
2.2. Початок перевірки
– Планові перевірки проводяться в робочий час суб’єкта господарювання,
встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
– Перед початком планової перевірки інспектори зобов’язані пред’явити суб’єкту
господарювання посвідчення (направлення) та службові посвідчення і надати
суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).
– Перед початком здійснення перевірки інспектори вносять записи до журналу
реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у
суб’єкта господарювання).
– При здійсненні перевірки інспектори зобов’язані використовувати виключно
уніфіковані форми актів, що містить з переліком питань залежно від ступеня ризику.
Суб’єкт господарювання має право відмовити інспекторам у допуску до проведення
перевірки у разі невиконання наведених вище вимог.
2.3. Процедура перевірки
– Предмет перевірки: Контролюючий орган здійснює перевірку виключно в межах
переліку питань, зазначених в уніфікованих формах актів та направленні на
перевірку (ч. 2 ст. 5 Закону про державний нагляд).
– Тривалість перевірок: Тривалість перевірки не може перевищувати 10 робочих
днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 5 робочих днів.
Продовження строку планової перевірки не допускається.
– Обмеження дій інспекторів: інспектори не мають права втручатися або
перешкоджати господарській діяльності суб’єкта господарювання (ст. 3 Закону про
державний нагляд).
– Фіксація ходу перевірки: Органи державного нагляду та суб’єкти господарювання
мають право фіксувати процес здійснення планової перевірки чи кожну окрему дію
засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу (ч. 8
ст. 4 Закону про державний нагляд).
– Участь у перевірці: Перевірка має здійснюватися у присутності керівника або
особи, уповноваженої керівником.
– Обов’язки суб’єкта господарювання: (1) допускати інспекторів до здійснення
перевірки до будь-яких службових приміщень, огляду територій або приміщень; (2)

виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення
виявлених порушень вимог законодавства; (3) надавати документи, зразки
продукції, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості,
матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю),
відповідно до закону.
– Заборона вилучення оригіналів документів та комп’ютерів: Не допускається
вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських,
бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин.
– Відбір зразків продукції: Відбір зразків продукції здійснюється на підставі
письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду
(контролю) або його заступника.
Суб’єкт господарювання має право вимагати припинення проведення планової перевірки
у разі: (1) перевищення інспекторами максимального строку здійснення перевірки; та
(2) використання інспекторами неуніфікованих форм актів.
Стадія-3: Оформлення результатів перевірки
– Акт
За результатами здійснення планової перевірки посадова особа органу державного
нагляду складає акт, який повинен містити відомості, що передбачені ч. 6 ст. 7 Закону про
державний нагляд. В останній день перевірки 2 примірники акта підписуються
інспекторами, які здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання. Якщо суб’єкт
господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, що є
невід’ємною частиною акта.
– Припис
За наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення),
реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг орган державного нагляду
звертається з відповідним позовом до адміністративного суду.
У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду протягом 5
робочих днів з дня завершення перевірки складає припис, розпорядження, інший
розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.
Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи
органу державного нагляду суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог
законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта
господарювання.
– Розпорядження
Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) –
обов’язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю)
щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження може
передбачати застосування до суб’єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

– Наслідки невиконання розпорядчих документів
Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного
нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта
господарювання згідно із законом.

У разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за
результатами здійснених перевірки протягом 15 календарних днів з дня вручення або
направлення розпорядчого документа, сума санкції стягується в судовому порядку
– Оскарження розпорядчих документів
Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути
оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду.

Перевірки суб’єктів господарювання – це ефективна форма здійснення державного
(нагляду), позитивне завершення та управління юридичними ризиками за наслідками яких
вимагає ретельної підготовки суб’єкта господарювання. Юридична фірма «НАВІГАТОР»
консультує стосовно регулювання проведення перевірок, надає послуги із супроводження
проведення перевірок суб’єктів господарювання та послуги із оскарження розпорядчих
документів, складених за результатами перевірок.


© 2020-2024 Navigator